Workings/ผลงานอ้างอิง

 ออกแบบพร้อมตั้งตู้ MDB GEM CITY นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 

      งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง Eastern Star พัฒนาการ 69 กทม.

 

   งานติดตั้งท่อลมโรงงาน NOVOTECNICA CASTING จ.สมุทรปราการ

 

  งานติดตั้ง ท่อ Duct Air โรงงาน Styromatic จ.อุดรธานี

 

  งานติดตั้ง Pump โรงงาน Styromatic จ.อุดรธานี

 

  งาน Sevicr Air 120,000 BTU โรงงาน มินิกริบ จ.ชลบุรี 

 

Visitors: 71,041